VÍRA A NEVÍRA V (NE)OBVYKLÉ DOBĚ

 
05. 10. 2020
 
18:00
Logo Technická univerzita v Liberci Technická univerzita v Liberci

Přednáška s besedou, K tématu promluví Prof. PhDr. Tomáš HALÍK, Ph.D. (ČKA/ FF UK v Praze), Doc. PhDr. David VÁCLAVÍK, Ph.D. (FP TUL / FF MU v Brně), PaedDr. ICLic Michal PODZIMEK, Ph.D., Th.D. (FP TUL)

Prof. Tomáš Halík: Dialog víry a nevíry
V naší době se mění vztah mezi vírou a nevírou. Kategorie „věřící“ a „nevěřící“ přestávají být
relevantní pro porozumění duchovní kultuře našeho světa. Zkušenost pandemie má nejen
ekonomické, sociální a politické důsledky – mnohé z nich se teprve projeví v budoucnosti –
ale také psychologický a kulturní dopad na jednotlivce i velké sociální skupiny. Řada
„nevěřících“ si začala klást otázky po smyslu. Víra věřících byla vystavena zkoušce
pochybností. Co to znamená pro dialog víry a nevíry?

Doc. David Václavík: Sudety – Bohem zapomenutý kraj?
Příspěvek se bude věnovat některým vybraným specifikům současné religiozity v oblasti
bývalých Sudet. Zaměří se především na vliv sociodemografických změn, kterými tento
region prošel v posledních sedmdesáti letech a jejich vlivu na tzv. kulturní paměť a dopad,
které měly na náboženské vnímání jeho současných obyvatel. V této souvislosti bude pak
zvláštní pozornost věnována tomu, jak chápat vysokou míru tzv. ateizace celé oblasti a zda
jde opravdu o ateizmus a jak mu případně rozumět.

Dr. Michal Podzimek: Praxe víry v Libereckém kraji
Příspěvek se na pozadí již publikovaného výzkumu autora snaží ukázat, jaká je praxe víry –
ortopraxe – některých obyvatel, kteří se explicitně hlásí k určité křesťanské ortodoxii,
konkrétně v Libereckém kraji. I pastorační zkušenost autora uvnitř křesťanských komunit
ukazuje, že v posledních letech dochází k výraznému posunu chápání spirituálních hodnot a
proměně života těmito hodnotami daleko za hranicemi oficiálních církevních učení.

v AULE TUL (kampus TUL, Studentské náměstí, budova G, třetí patro)
Vstup volný.
Pořadatel: Technická univerzita v Liberci